អង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ

អាយឃែរបែនីហ្វីត គឺជាសហគ្រាសសង្គមដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញ, ផ្តល់ឱ្យកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិកនៅឯកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេ។ កម្មវិធីនេះអាចឱ្យអ្នកផលិតអង្គការសង្គមធនាគារនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអាចបម្រើកម្មករនៅខាងក្រោមសាជីជ្រុងសេដ្ឋកិច្ចដែលរកប្រាក់ចំណូលបានត្រឹមតែ ១០០-៥០០ ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយផ្តល់ជូនពួកគេនូវការចំណាយសរុបទាបបំផុតក្នុងការទទួលបានផលិតផលនិងសេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរជីវិត។

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

ផ្ទះលេខ ៧ អេ អី ០. សង្កាត់ទឹកថ្លា, ខ័ណ្ឌសែនសុខ, រាជធានីភ្នុំពេញ។្ពុជា។

លេខ​ទំនាក់​ទំនង

+៨៥៥១៦ ៧៧៧ ៩៩២​

អ៊ីម៉ែលអាដ្រេស

info@icarebenefits.com.kh

គេហទំព័រ

www.icarebenefits.com.kh