អង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ
ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍

ទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាព្រឹត្តិការណ៍សខាន់ៗ ដែលពូកយើងបាន​ធ្វើសកម្មភាពកន្លងមក។

សម្រាប់ព្រឹត្តការណ៍ពី អាយ ឃែរ បែនី ហ្វីត

"ក្នុងនាមជានិយោជិក ប្តីខ្ញំនិងខ្ញំចង់ទិញម៉ាស៊ីនបោកគក់មួយរយះ ហើយជាអកុសល់វាមិនមានសេដ្ធកិច្ចសម្រាប់យើងទេ។ ដោយមានការគាំទ្រពីអត្ថប្រយោជន៏​នៃការធ្វើអោយយើងទិញវាភ្លាមៗហើយអាចគ្រប់គ្រងដើម្បីបង់រំលស់ថ្លៃខែដែលបានដំឡើងប្រចាំខែ។"