អង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ

នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ការិយាល័យ, ភ្នំពេញ
តើពួកយើង​ជា​នរណា?

អាយឃែរបែនីហ្វីតគ្រុប​ គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ អាយឃែរបែនីហ្វីតគ្រុប ដែលផ្តល់ឱ្យកម្មការិនីរោងចក្រនូវកម្មវិធីទិញ-បង់ប្រាក់ពេលក្រោយនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេ។


អនុវត្ត និងគ្រប់គ្រងវដ្តសវនកម្មពេញលេញ រួមទាំងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការគ្រប់គ្រងលើប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការ ភាពជឿជាក់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និង ការអនុលោមតាមការណែនាំ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់។ កំណត់វិសាលភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងបង្កើតផែនការប្រចាំឆ្នាំ។ ទទួលបាន វិភាគ និងវាយតម្លៃឯកសារគណនេយ្យ របាយការណ៍មុន ទិន្នន័យ តារាងលំហូរ ។ល។ រៀបចំ និងបង្ហាញរបាយការណ៍ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីលទ្ធផលសវនកម្ម និងដំណើរ ការឯកសារ ដើរតួជាប្រភពគោលបំណងនៃដំបូន្មានឯករាជ្យ ដើម្បីធានាបាននូវសុពលភាព ភាពស្របច្បាប់ និងការសម្រេចបាននូវគោលដៅ។ កំណត់ចន្លោះប្រហោង និងណែនាំវិធានការការពារហានិភ័យ និងការសន្សំការ ចំណាយ។ រក្សាទំនាក់ទំនងបើកចំហជាមួយគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង និងសវនកម្ម។
មានបទពិសោធន៍ការងារជាសវនករផ្ទៃក្នុង។ ជំនាញកុំព្យូទ័រកម្រិតខ្ពស់លើ MS Office កម្មវិធីគណនេយ្យ និងមូលដ្ឋាន ទិន្នន័យ។ សមត្ថភាពក្នុងការរៀបចំទិន្នន័យដ៏ធំ និងចងក្រងរបាយការណ៍លម្អិត។ មានចំណេះដឹងអំពីស្តង់ដារសវនកម្ម និងនីតិវិធី ច្បាប់ វិធាន និងបទប្បញ្ញត្តិ។ យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត និងជំនាញវិភាគដ៏ល្អ។ ការវិនិច្ឆ័យឯករាជ្យ។
របៀបដាក់ដាក់ពាក្យស្នើ
  • អស័យដ្ធាន : រាជធានីភ្នំពេញ/ខេត្តតាកែវ
  • ទូរស័ព្ទ :០៨៦​ ៧៧៧ ៥៥០
  • Telegram :០៨៦​ ៧៧៧ ៥៨០
  • អ៊ីមែល : jobs@icare-leasing.com