អង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ការិយាល័យ, ភ្នំពេញ
តើពួកយើង​ជា​នរណា?

អាយឃែរបែនីហ្វីតគ្រុប​ គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ អាយឃែរបែនីហ្វីតគ្រុប ដែលផ្តល់ឱ្យកម្មការិនីរោងចក្រនូវកម្មវិធីទិញ-បង់ប្រាក់ពេលក្រោយនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេ។


ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តបុគ្គលិកផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ខណៈពេលដែលធ្វើសវន កម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការនៅនឹងកន្លែងនៃភាពស្មុគស្មាញ និងវិសាលភាព ផ្សេងៗគ្នា។ បញ្ជូនស្ថានភាពសវនកម្មទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងសមស្រប និងអង្គភាពអាជីវ កម្មផ្ទៃក្នុង។ ដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើផែនការសវនកម្មយ៉ាងសកម្ម។ កំណត់វិសាលភាពគម្រោងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងរយៈពេលអនុម័ត។ ធានាថាសវនកម្មផ្ទៃក្នុងមានធនធាន និងបំពេញបានត្រឹមត្រូវ។ អនុវត្តសវនកម្មបុគ្គលសម្រាប់គណនីរៀងៗខ្លួន។
ជំនាញកុំព្យូទ័រកម្រិតខ្ពស់លើ MS Office កម្មវិធីគណនេយ្យ និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ។ សមត្ថភាពក្នុងការរៀបចំទិន្នន័យដ៏ធំ និងចងក្រងរបាយការណ៍លម្អិត។ មានចំណេះដឹងអំពីស្តង់ដារសវនកម្ម និងនីតិវិធី ច្បាប់ វិធាន និងបទប្បញ្ញត្តិ។ យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត និងជំនាញវិភាគដ៏ល្អ។
របៀបដាក់ដាក់ពាក្យស្នើ
  • អស័យដ្ធាន : រាជធានីភ្នំពេញ/ខេត្តតាកែវ
  • ទូរស័ព្ទ :០៨៦​ ៧៧៧ ៥៥០
  • Telegram :០៨៦​ ៧៧៧ ៥៨០
  • អ៊ីមែល : jobs@icare-leasing.com