អង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ
ការជ្រើសរើស

ជាសិស្សដែលកំពុងស្វែងរកការងារ Internship. ជាសិស្សដែលបានបញ្ជប់ពីសាលាកវិទ្យាល័យ ឬកំពុងសិក្សាសាលាកវិទ្យាល័យ។ សូមមកសាកការងារនៅអាយឃែរបែនីហ្វីត និងមានឪកាសក្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិនៅទីនេះ។