អង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ

បេឡាការិនី

ការិយាល័យ, ភ្នំពេញ
តើពួកយើង​ជា​នរណា?

អាយឃែរបែនីហ្វីតគ្រុប​ គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ អាយឃែរបែនីហ្វីតគ្រុប ដែលផ្តល់ឱ្យកម្មការិនីរោងចក្រនូវកម្មវិធីទិញ-បង់ប្រាក់ពេលក្រោយនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេ។


1. Responsibilities
 • Perform and control the full audit cycle including risk management and control management over operations’ effectiveness, financial reliability and compliance with all applicable directives and regulations
 • Determine internal audit scope and develop annual plans
 • Obtain, analyze and evaluate accounting documentation, previous reports, data, flowcharts etc
 • Prepare and present reports that reflect audit’s results and document process
 • Act as an objective source of independent advice to ensure validity, legality and goal achievement
 • Identify loopholes and recommend risk aversion measures and cost savings
 • Maintain open communication with management and audit committee
 • Document process and prepare audit findings memorandum
 • Conduct follow up audits to monitor management’s interventions
 • Engage to continuous knowledge development regarding sector’s rules, regulations, best practices, tools, techniques and performance standards
 • Keep up to date with new policies drafted by the NBC, MOC and other Ministries
2. Requirements
 • Proven working experience as Internal Auditor or Senior Auditor
 • Advanced computer skills on MS Office, accounting software and databases
 • Ability to manipulate large amounts of data and to compile detailed reports
 • Proven knowledge of auditing standards and procedures, laws, rules and regulations
 • High attention to detail and excellent analytical skills
 • Sound independent judgement
 • Undergraduate degree in Accounting or Finance
 • Experience in the Microfinance and Leasing industries is a plus
របៀបដាក់ដាក់ពាក្យស្នើ
 • អស័យដ្ធាន : រាជធានីភ្នំពេញ/ខេត្តតាកែវ
 • ទូរស័ព្ទ :០៨៦​ ៧៧៧ ៥៥០
 • Telegram :០៨៦​ ៧៧៧ ៥៨០
 • អ៊ីមែល : jobs@icare-leasing.com