អង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ

អាយអាយឃែរបែនីហ្វីតឡាវ មានគោលបំណងផ្តល់ជូននិយោជិកនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មចាំបាច់ដែលនឹងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគុណភាពជីវិតនិងសុខុមាលភាព។

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

ផ្លូវថុងស៊ាងណាំថងថងសំណាងស្រុកចន្ថាបុរីខេត្តវៀងច័ន្ទប្រទេសឡាវ

លេខ​ទំនាក់​ទំនង

+៨៥៦២១ ២៥ ៥៦ ៦១

អ៊ីម៉ែលអាដ្រេស

info@icarebenefits.la

គេហទំព័រ

http://icarebenefits.la/