អង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ
គណ:​អ្នកគ្រប់គ្រង
មាសម៉ូលីកា

Group : CEO

ប៉ាប្លូ អាឡន់សូ កាព្រីឡេ

Group : CFO

លឹមចន្ថា

Group : COO