អង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ

ម្ចាស់ភាគហ៊ុន

ក្លូមេនគ្រុបគឺជាក្រុមអាជីវកម្មអន្តរជាតិមួយដែលមានការិយាល័យកណ្តាលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសឹង្ហបូរីដែលមានគោលបំណងបង្កើតអាជីវកម្មឈានមុខគេក្នុងវិស័យសុខាភិបាលសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងលំហអាកាស។

https://www.clermont.com/home

អ៊ីយូអាយអេគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិឯកជនឯកជនដែលបានចុះឈ្មោះនៅប្រទេសសិង្ហបុរីប្តេជ្ញាកសាងអាជីវកម្មប្រកបដោយតម្លាភាពតម្លាភាពនិងនិរន្តរភាពនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

http://www.emergingmarkets.asia/

Lenders