អង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សួកាស៊ីនី កាន់ដៃ

ប្រធាន

មាស ម៉ូលីកា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ប៉ាប្លូ អាឡន់សូ កាព្រីឡេ

អ្នកសង្កេតការណ៍ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Matthew Brittain

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លឹម ចន្ថា

អ្នកសង្កេតការណ៍ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

យ៉ូស្វេ ម៉ូរីស

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Xaybandith Rasphone

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល