អង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សួកាស៊ីនី កាន់ដៃ

ប្រធាន

មាសម៉ូលីកា

នាយក

ប៉ាប្លូ អាឡន់សូ កាព្រីឡេ

នាយក

ឡឺយឡាំងវេល

នាយក

លឹមចន្ថា

នាយក

យ៉ូស្វេម៉ូរីស

នាយក