អង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ

ប្រធានបេឡាការិនី

ការិយាល័យ, ភ្នំពេញ
តើពួកយើង​ជា​នរណា?

អាយឃែរបែនីហ្វីតគ្រុប​ គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ អាយឃែរបែនីហ្វីតគ្រុប ដែលផ្តល់ឱ្យកម្មការិនីរោងចក្រនូវកម្មវិធីទិញ-បង់ប្រាក់ពេលក្រោយនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេ។


1. Responsibilities
 • Analyze all credit/extension proposals of clients and prepare write up recommendation to management and CC for approval
 • Assist Business Units to identify legal risks and draft and/or review contracts/agreements, terms & conditions, etc.
 • Ensure that all credit policies, procedure, and regulatory compliancy standards are met
 • Managing credit risk and portfolio quality
 • Participate in new/update loan products review and approval process
 • Mitigate risks and to protect the company’s interest and reputation
 • Recommend controls to mitigate legal risks in relation to the introduction of new products/services, changes in products/services
 • Identification of issues and development/design of solutions
 • Act as a central point of reference and subject matter expert for regulatory compliance
 • Assist business units in seeking approvals/exemption from local regulator (NBC, MOC, GDT, MEF, etc.)
 • Develop and update the compliance policy, procedure, programs and checklist
 • Review all policies and procedures to ensure they all meet with law and regulation requirements
 • Consult and provide compliance recommendation and strategies to board, committees and management
 • Ensure that each department of the bank follows all applicable laws and regulations to prevent violations of legal guideline and internal policy
 • Prepare compliance report for management, BoD and committee
 • Work with Internal Audit Team to design compliance testing and
 • Perform related works as assigned by Chairman, committee and bank management. Ensuring that Divisional and Business Unit Compliance registers are maintained
 • Obtain documentary proof of suspicious transactions and ensure effective record keeping of suspicious transactions identified. Communicate surveillance results and findings to the hierarchy
 • Liaise with governmental authorities at various levels regarding legal aspects
 • Develop and implement the policies and regulations related with the Know Your Customer (KYC) and the Anti Money Laundering (AML);
 • Coordinate the effective implementation of the AML, F&A, Credit and other internal policies
 • Provide AML Training to all relevant staff as per schedule
 • Integrate AML regulatory policy into the day-to-day operational processes and procedures of the organization to prevent the AML/CFT operational risks
 • Prepare compliance report for management, board and committee
 • Assist management team with effective recommendations and implementation of compliant solutions, and provide relevant advice in regard to AML regulatory obligations
 • Send reports to NBC and Bank management
2. Requirements
 • At least 2 years’ experience in compliance, risk, or legal section (with certain exposure in the leasing industry)
 • At least undergraduate degree in law
 • Sound understanding and practical experience using accepted risk assessment methodologies
 • Ability to provide commercially oriented advice
 • Strong interpersonal skills with confidence to liaise effectively with individuals at all levels including senior management
 • Sound knowledge of the insurance’s products and services
 • Ability and willingness to learn and understand businesses
 • Excellent written and oral communication, planning, problem solving and organizing skills
 • Knowledge of regulations in insurance and financial services industries
 • Highly motivated, with strong commitment and entrepreneurial mindset
របៀបដាក់ដាក់ពាក្យស្នើ
 • អស័យដ្ធាន : រាជធានីភ្នំពេញ/ខេត្តតាកែវ
 • ទូរស័ព្ទ :០៨៦​ ៧៧៧ ៥៥០
 • Telegram :០៨៦​ ៧៧៧ ៥៨០
 • អ៊ីមែល : jobs@icare-leasing.com