អង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ
សម្រាប់ប្រម៉ូសិន​ក្នុងខែ មករា ២០២១
អាយឃែរបែនីហ្វីតប្រកាស ច្បាប់សម្រាប់ខែនេះប្រម៉ូសិន។ :
  • ការផ្តល់ជូនពិសេស៖ សម្រាប់អតិថិជនដែលទិញស្មាតហ្វូន Oppo នៅ iCare ដែលមានស្ថានភាពបញ្ជាទិញ“ ទទួលបានជោគជ័យ” ចាប់ពីថ្ងៃទី ១/១២/២០១៩ ដល់ ១៥/១២/២០១៩។
  • ការផ្តល់ជូនពិសេស៖ សម្រាប់អតិថិជនដែលទិញទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូននិងថេប្លេតរបស់សាមសុងនៅអាយឃែរជាមួយស្ថានភាពបញ្ជាទិញ“ ទទួលបានជោគជ័យ” ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៣/១២/២០១៩ ដល់ ៣១/១២/២០១៩។
សូមចូលរូមអបអរសាទ័រដល់អតិថិជននៅក្នុងការប្រម៉ូលសិនខែ មករា ២០២១។
iCB send a congratulation to the following customers who have received the lucky gifts in
តារាងអតិថិជនឈ្នោះរង្វន់
ល.រ ឈ្មោះអតិថិជន ទូរស័ព្ទ ក្រុមហ៊ុន ម៉ូឌែល
1 Samsung Galaxy A10s
បុគ្គលិករបស់អាយឃែរនិងទូរស័ព្ទទៅអតិថិជនទាំងអស់ដែលបានឈ្នោះរង្វាន់។
សូមទូរស័ព្ទទ(+857) 875 345 45369 សម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដើម្បីដឹកព័ត្ត៏មានលំអិត។