អង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ
ប្រម៉ូសិនឆ្នាំ ២០២០
អាយឃែរបែនីហ្វីតប្រកាស ច្បាប់សម្រាប់ខែនេះប្រម៉ូសិន។ :
  • ការផ្តល់ជូនពិសេស៖ សម្រាប់អតិថិជនដែលទិញស្មាតហ្វូន Oppo នៅ iCare Benefits ដែលមានស្ថានភាពបញ្ជាទិញ“ ទទួលបានជោគជ័យ” ចាប់ពីថ្ងៃទី ១/១២/២០១៩ ដល់ ១៥/១២/២០១៩។
  • ការផ្តល់ជូនពិសេស៖ សម្រាប់អតិថិជនដែលទិញទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូននិងថេប្លេតរបស់សាមសុងនៅអាយឃែរជាមួយស្ថានភាពបញ្ជាទិញ“ ទទួលបានជោគជ័យ” ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៣/១២/២០១៩ ដល់ ៣១/១២/២០១៩។
អបអរសាទ័រដល់អតិថិជន់ដែលឈ្នោះរង្វាន់
iCB send a congratulation to the following customers who have received the lucky gifts in
តារាងអតិថិជនឈ្នោះរង្វន់
ល.រ ឈ្មោះអតិថិជន ទូរស័ព្ទ ក្រុមហ៊ុន ម៉ូឌែល
2
បុគ្គលិករបស់អាយឃែរនិងទូរស័ព្ទទៅអតិថិជនទាំងអស់ដែលបានឈ្នោះរង្វាន់។
សូមទូរស័ព្ទទ(+857) 875 345 45369 សម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដើម្បីដឹកព័ត្ត៏មានលំអិត។